Siirry sisältöön

Ensihoidon teoriatestauksen oppimateriaali Satakunnan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä

Ensihoidon näyttötilaisuudet pohjautuvat alla lueteltujen teosten ja materiaalien uusimpiin painoksiin. Tilaisuudessa voidaan käsitellä myös muita ensihoitoon liittyviä asioita.

Ensivaste

Silfvast, Castrén, Kurola, Lund, Martikainen (toim.): Ensihoito-opas. Duodecim. Osio "Ensiauttaja".

TAI

Ensivastekurssi (kurssin oppimateriaali). Suomen Meripelastusseura, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry ja Suomen Punainen Risti.

Naarajärvi, Telkki: Ensiauttajan taskuopas. Suomen Meripelastusseura, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry ja Suomen Punainen Risti.

Hälytysajo-opas. Suomen pelastusalan keskusjärjestö.

Perustaso

Silfvast, Castrén, Kurola, Lund, Martikainen (toim.): Ensihoito-opas. Duodecim. Osiot "Ensiauttaja" ja "Perustaso".

Naarajärvi ja Telkki: Perustason ensihoito. Sanoma Pro.

Hoitotaso

Silfvast, Castrén, Kurola, Lund, Martikainen (toim.): Ensihoito-opas. Duodecim.

Castrén, Helveranta, Kinnunen, Korte, Laurila, Paakkonen, Pousi, Väisänen: Ensihoidon perusteet. Suomen Punainen Risti.

Kuisma, Holmström, Porthan: Ensihoito. Sanoma Pro.

Castrén, Ekman, Ruuska, Silfvast (toim.): Suuronnettomuusopas. Duodecim.

Käypä hoito -suositukset:

  • Aivoinfarkti
  • Elvytys
  • Lasten epilepsiat ja kuumekouristukset
  • Pitkittynyt epileptinen kohtaus
  • Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja – vaaran arviointi ja hoito
  • ST-nousuinfarkti
  • Vastasyntyneen elvytys

Säämänen: Ensihoito-osaamisen kehittäminen täydennyskoulutuksen avulla. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 42.

Suositeltavaa lisälukemista

Kröger, Aro, Böstman, Lassus, Salo: Traumatologia. Kandidaattikustannus. Soveltuvin osin.

Mäkijärvi, Harjola, Päivä, Valli, Vaula (toim.): Akuuttihoito-opas. Duodecim. Soveltuvin osin.

Phalen: EKG ja akuutti sydäninfarkti. EKG:n osalta. Sanoma Pro.

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä. STM 2010:4.

Koponen, Sillanpää: Potilaan hoito päivystyksessä. Gummerus.

Castrén, Aalto, Rantala, Sopanen, Westergård: Ensihoidosta päivystyspoliklinikalle. WSOY Oppimateriaalit Oy.

Aikuisiän aivovammat – Käypä hoito –suositus

Aikuisen vaikea sepsis – Käypä hoito –suositus

Äkillisen hengitysvajauksen hoito – Käypä hoito –suositus

Kuolevan potilaan oireiden hoito – Käypä hoito –suositus

Terveysportin ja Oppiportin EKG-kirjallisuus ja osiot

Helovuo, Kinnunen, Peltomaa, Pennanen: Potilasturvallisuus. Fioca.

Kinnunen, Peltomaa: Potilasturvallisuus ensin – hoitotyön vuosikirja 2009.

Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. (PDF-tiedosto diasarja)

Opinnäytetyöt

EKG-rekisteröintiosaaminen ensihoidossa: rintaelektrodien sijoittaminen naiselle ja teoriatiedon hallinta / Joonas Hänninen (2012). 

Ensihoidon johtamisosaamisen teoreettinen hallinta: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vuosien 2008–2009 hoitotason ensihoidon teoriakokeiden vastausten analyysi / Anssi Ranta, Shimal Yousif (2012).

Ensihoidon tarpeen arvioinnin ja peruselintoimintojen turvaamisen teoreettinen hallinta: analyysi vuosien 2008–2009 hoitotason sairaankuljettajien teoriakokeista / Tuomas Forss, Sakari Hannula, Olli-Pekka Päivärinta (2012).

Ensihoidon vaikutusten ja vaikutusmekanismien teoreettinen hallinta: analyysi vuosien 2008–2009 hoitotason tenttivastauksista / Tuomas Ala-Outinen, Jussi Tanskanen, Mari Viitala (2011).

Ensihoitojärjestelmän ja viranomaisyhteistyön teoreettinen hallinta: vuosien 2008–2009 hoitotason ensihoidon teoriakokeiden vastausten analysointi / Elina Mäkelä, Kari Pöntinen, Petri Virtanen (2011).

Kirjaaminen ensihoidossa: Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen sairaankuljettajien kirjaaminen X-koodiin X2, X4, X5, X6 ja X8 päättyneillä tehtävillä / Antti Saarela, Kimmo Sjöman (2011). Turun AMK:n kirjasto.

Lääke- ja nestehoidon erityisosaaminen ensihoidossa: lääkehoitopassin lisäosa / Sini Pokkinen, Henna Salokangas (2012).

Imeväisen ja leikki-ikäisen äkillisen hengitysvaikeuden hoito sairaalan ulkopuolella / Jaana Heinonen, Laura-Maria Poikela, Hanna Vivolin (2012).

Lääkinnällinen pelastustoiminta voimalaitosonnettomuudessa: lämpövoimalaitoksen räjähdys / Tommi Paavilainen, Samu Reponen, Lassi Tiittanen (2011).

Tyksin medical emergency team -pilottiprojektin hälytyskriteerit : niiden takana oleva fysiologia ja patofysiologia sekä seuraukset, mikäli elintoimintojen heikkenemiseen ei puututa / Sanja Ketola, Ida Nyroos, Jonna Siekkinen (2012).

Päivitetty: 9.11.2020 8:56
Luotu: 27.6.2014 12:21